Warning: Declaration of bootstrap_4_walker_nav_menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /data/c/6/c6070d5a-e507-4c1f-8e1d-c1bab352eb7c/sonipex.sk/sub/1928/llakurzy/skoleniezodpovednejosoby/wp-content/themes/lla/functions.php on line 0
Školenie zodpovednej osoby – Len ďalšia WordPress stránka

Vzdelávací kurz so získaním osvedčenia zodpovednej osoby

Nové európske nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov bude mať zásadný vplyv aj na oblasť zodpovednostných vzťahov spoločností, ktoré spracúvajú osobné údaje fyzických osôb. Väčšina spoločností, ktoré pravidelne monitorujú jednotlivcov, alebo pravidelne spracúvajú citlivé osobné údaje, bude musieť formálne vymenovať nezávislú zodpovednú osobu (Data Protection Officer), ktorá bude musieť organizačne podliehať priamo vedeniu spoločnosti.

Povinnosť vymenovať takúto osobu budú mať všetky orgány verejnej moci a verejnoprávne subjekty v Slovenskej republike, podnikateľské subjekty, ktorých hlavnými činnosťami sú spracovateľské operácie, ktoré si vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu alebo podnikateľské subjekty, ktorých hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky. Medzi takéto spoločnosti budú patriť podnikateľské subjekty, ktoré realizujú strážnu službu, poskytujú zdravotnú starostlivosť, internetové a telekomunikačné služby, poisťovacie a bankové služby, geolokalizačné služby, dopravné služby,

Vzhľadom na celkový obsah a rozsah novej právnej úpravy nebude postačovať súčasná úroveň a kompetencie zodpovedných osôb a od zodpovedných osôb sa bude požadovať vyššia úroveň odborných znalostí a odborných kvalít.

Ponúkame Vám možnosť získať osvedčenie o spôsobilosti vykonávať funkciu zodpovednej osoby vrátane predchádzajúcej teoretickej i praktickej prípravy na skúšku, ktorú môžete vykonať v našom školiacom stredisku.

Vzdelávací kurz zahŕňa teoretickú a praktickú prípravu na absolvovanie skúšky, skúšku spôsobilosti na výkon funkcie zodpovednej osoby a vydanie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať funkciu zodpovednej osoby. Teoretická i praktická príprava predstavuje 3 jednodňové školenia (3 x 6 hodín) v našom školiacom stredisku, v rámci ktorých Vás skúsení lektori pripravia na úspešné zvládnutie skúšky a bezproblémové získanie osvedčenia o spôsobilosti. Bližší harmonogram školenia Vám bude upresnený po prihlásení sa na vzdelávací kurz. Súčasťou ceny vzdelávacieho kurzu je aj zabezpečenie občerstvenia, obedov a materiálov v elektronickej i papierovej podobe potrebnej pre jeho absolvovanie.

V rámci vzdelávacieho kurzu sa ako súčasť osvojenia sa s podrobnými teoretickými i praktickými poznatkami nevyhnutnými pre výkon funkcie zodpovednej osoby bližšie oboznámite s:

  • podrobnou orientáciou v právnej úprave ochrany osobných údajov (nový zákon o ochrane osobných údajov, všeobecné nariadenie o ochrane údajov, vykonávacie predpisy, osobitná právna úprava),
  • praktickou aplikáciou zákonnej úpravy v podmienkach prevádzkovateľa,
  • postavením zodpovednej osoby, jej povinnosti a oprávnenia vo vzťahu k prevádzkovateľovi,
  • identifikáciou potrebnej úrovne znalostí zodpovednej osoby aj vo vzťahu ku špecifikám prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa,
  • postupom pri zabezpečení primeraných bezpečnostných opatrení a preukazovaní súladu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa pri identifikácii rizika súvisiaceho so spracúvaním osobných údajov, jeho posúdením zo zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a jeho závažnosť a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika,
  • postavením zodpovednej osoby pri posudzovaní vplyvu na ochranu údajov (dopad na práva a súkromie dotknutých osôb) prevádzkovateľom,
  • základnými mechanizmami pre plnenie povinností zodpovednej osoby s dôrazom na monitorovanie súladu spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom s novým zákonom o
  • ochrane osobných údajov, všeobecným nariadením o ochrane údajov, inými osobitnými právnymi predpismi a vnútornými pravidlami upravujúcimi ochranu osobných údajov, zvyšovanie povedomia a odbornej prípravy personálu.

V prípade Vášho záujmu o absolvovanie vzdelávacieho kurzu s následným absolvovaním skúšky a získaním osvedčenia o spôsobilosti vykonávať funkciu zodpovednej osoby prosím navštívte náš e-shop TU

Ďalšie informácie môžete získať u zodpovednej osoby organizátora.